Tender Notice

विकास सरोकार समाज (डिकोस), रोल्पा

रोल्पा नगरपालीका–४, लिबाङ रोल्पा
फोन नं. ०८६–४४०१४८
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।०९।०२)

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

यस विकास सरोकार समाज (डिकोस), रोल्पा २०६१ सालमा स्थापना भै आर्थिक सामाजिक पछौटेपन र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरुमा प्रभावकारी सामाजिक सेवा गदै आएको एक गैर सरकारी संस्था (NGO) हो । संस्थाले विभिन्न दातृनिकायहरुको सहयोगमा रोल्पा जिल्ला लगाएत रुकुम, सल्यान, प्युठान, दाङ र रसुवा जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरी सामुदायीक विकासमा योगदान गर्दै आएको छ ।
यस संस्थालाई आ. ब. २०७६।०७७ मा कार्यालय प्रयोजन र विभिन्न कार्यक्रमको प्रयोजनका लागि आवस्यक पर्ने तपशिल वमोजिमका सामाग्री तथा सेवाहरु खरिद गर्नु पर्ने भएकाले इच्छुक र योग्य आपूर्तीकर्ता वा कम्पनी, सप्लायर्स, फमहरुले मितिः २०७६।०९।१६ गते दिनको ४ वजे भित्र कार्यालयमा रित पूर्वक शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेशगर्नको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
तपशिल

दर भाउ पत्र नं.         सामाग्री तथा सेवाको विवरण
०१                             स्टेशनरी सामाग्री तथा छपाई
०२                            होटल सेवा
०३                             एग्रोभेटका सामग्रीहरु
०४                            कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रीन्टर, क्यामेरा, प्रोजेक्टर खरिद तथा मर्मत
०५                            अल्लो तथा धागो कटाईको चर्खा, तान, वविन आदि

पेश गर्नुपने कागजातहरुः
१. दरभाउ पत्रको विस्तृत फारम र निवेदन (संस्थामा उपलब्ध रहेको)
२. कम्पनी, फम दर्ता तथा नविकरणको प्रतिलिपि, आ.व. २०७५।०७६ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र
थप जानकारीको लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन तथा संस्थाको website.www.decos.org.np मा हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

खरिद समिति संयोजक
डिकोस, रोल्पा