Notice! कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा प्रकाशित गरिएको सूचना

सूचना प्रकाशित मिति ः२०७६÷१२÷१०
(कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा प्रकाशित गरिएको सूचना)

प्रस्तुत बिषयमा मित्र राष्ट्र चीन बाट बिश्वभर फैलिरहेको नोभल कोरोना भाइरस (लऋयखष्म(ज्ञढ) को संभावित जोखिमको मध्यनजर गर्दै यस विकास सरोकार समाज (डिकोस) रोल्पाको कार्यालय आजको मितिः२०७६।१२।१० गते देखी आगामी २०७६।१२।२१ गत्ते सम्मको लागि कार्यालयको नियमित कामकाजहरु नहुने तथापी कार्यालय समय सम्म सम्पर्कको लागि तपशिल वमोजिमका कर्मचारीहरु रही कार्यालय मात्र खोल्ने कुरा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
सम्पर्कको लागि तपशिलः
१. बेरङ्ग पुन मितिः २०७६।१२।१० देखी १५ गते सम्म, सम्पर्क नं. ९८५७८२४१३०
२. प्रकाश झाकृ मितिः २०७६।१२।१६ देखी २१ गते सम्म, सम्पर्क नं. ९८४७९५६८१७

…………………………
देब बहादुर वली
अध्यक्ष
डिकोस, रोल्पा