Invitation for Quotation in Stationary Goods and Hotel Services.

Invitation for Quotation in Stationary Goods and Hotel Services.

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०९।०१)
स्टेशनरी तथा मसलन्द र होटल सेवाकोलागि सूचीकृतहुने बारे सूचना ।
यस विकास सरोकार समाज (डिकोस), रोल्पा २०६१ सालमा स्थापना भै आर्थिक सामाजिक पछौटेपन र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरुमा प्रभावकारी सामाजिक सेवा गदै आएको एक गैर सरकारी संस्था (ल्न्इ) हो । संस्थाले विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा हाल लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरी सामुदायीक विकासमा योगदान गर्दै आइरहेको छ ।
यस संस्थालाई आ. ब. २०७८।०७९ मा कार्यालय प्रयोजन र विभिन्न कार्यक्रमको प्रयोजनका लागि आवस्यक पर्ने तपशिल वमोजिमका सामाग्री तथा सेवाहरु संस्थाको आर्थिक नियमावली २०७४ अनुसार परिच्छेद ४ को दफा २१ को उपदफा (झ) वमोजिम रोस्टरमा राखी आबश्यक्ता वमोजिम प्राथमीकीकरणको आधारमा बस्तु तथा सेवा खरिद गर्नु पर्ने भएकाले इच्छुक र योग्य आपूर्तीकर्ता वा कम्पनी, सप्लायर्स तथा फमहरुले मितिः २०७८।०९।०७ गते दिनको ४ वजे भित्र रित पूर्वक सूचीकृतको लागि दरभाउ पत्र सहित निवेदन पेशगर्नको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Download for Quotation form:

  1. hotel Form

2. Stationary form